#Deregiowerkt: aan de slag met de kapstok

Onze collega’s van RZCC, de RSO van Zuidoost-Brabant, hebben de landelijke ontwikkelingen m.b.t. gegevensuitwisseling in de zorg in een overzichtelijke plaat vervat. Wij merkten dat er nog behoefte is aan een nadere toelichting op deze plaat. Die geven we in dit document.

Kolommen

In de kapstok vinden we tussen de tijdlijnen drie kolommen:

  • Het Integraal Zorgakkoord IZA
  • De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg Wegiz
  • Programma’s en projecten.

Het Integraal Zorgakkoord

In september 2022 werd het Integraal Zorgakkoord ondertekend door VWS, de zorgverzekeraars, de patiëntenfederatie, vereniging van Nederlandse gemeenten en alle zorgkoepels m.u.v. de LHV. Dit akkoord bevat ook een paragraaf over gegevensuitwisseling. Wij maakten daar al eerder een samenvatting van.

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg Wegiz

Met de Wegiz wordt langzamerhand elektronische gegevensuitwisseling in de zorg verplicht. De Wegiz is een kaderwet. Onder de Wegiz worden per Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) stapsgewijs gegevensuitwisselingen verplicht. De meerjarenagenda Wegiz versie 2021 bevat elf uitwisselingen (waarvan er vier onderdeel zijn van medicatieoverdracht) waar een tijdpad voor is uitgezet.

Een uitwisseling kan een spoor 1 of een spoor 2 aanwijzing krijgen. Uitwisselingen met een spoor 1 aanwijzingen moeten vanaf een bepaalde datum elektronisch verlopen. Uitwisselingen met een spoor 2 aanwijzing moeten vanaf een bepaalde datum niet alleen elektronisch, maar ook volgens kwaliteits- en technische standaarden verlopen. De kwaliteitsstandaard wordt gemaakt door het veld en bewaakt door het ZorgInstituut Nederland (ZIN). De technische standaard wordt vastgelegd in een NEN-norm. Overigens is in 2022 besloten dat ook een selectie van gegevens uit de acute zorg in de meerjarenagenda wordt opgenomen.

Programma’s en projecten

In de derde kolom vinden we de verschillende landelijke programma’s en projecten die als doel hebben elektronische gegevensuitwisselingen te bevorderen. Naast deze programma’s kennen we ook nog Twiin en de verschillende initiatieven om te komen tot de invulling van generieke functies zoals autorisatie en identificatie. Wij brachten hier eerder een kennisdocument over uit dat in samenhang met de plaat van RZCC over generieke functies een goed beeld geeft.