Commissiedebat digitale ontwikkelingen, pleidooi voor opt-out voor medicatieoverdracht

Vandaag (dinsdag 27 juni) stemt de Kamer over een motie van D66 en VVD om te verkennen of actuele medicatieoverzichten van patiënten onder de reikwijdte van het wetsvoorstel over een opt-out in de acute zorg kunnen worden gebracht. We doken daarom even in de ambtelijke taal van de motie:

“Overwegende dat het in de acute zorgketen altijd van belang is dat relevante gegevens over de gezondheid van de patiënt, zoals de professionele samenvatting van de huisarts of medicatieoverzichten, direct beschikbaar zijn; constaterende dat er op dit moment een wetsvoorstel wordt voorbereid dat de directe toegankelijkheid van noodzakelijke gegevens in het geval van spoedeisende zorg beoogt te verbeteren; verzoekt de regering om samen met het veld te verkennen of actuele medicatieoverzichten van patiënten onder de reikwijdte van het aankomende wetsvoorstel om een opt-out in de acute zorg te realiseren, kunnen worden gebracht, zonder vertraging van de voorbereiding van het desbetreffende wetsvoorstel, en de Kamer over de uitkomst te informeren.”

Patiënten moeten erop kunnen rekenen dat hun relevante gezondheidsgegevens compleet en inzichtelijk zijn op het moment dat ze zorg nodig hebben. De huidige systematiek belemmert dit en sluit onvoldoende aan bij de praktijk en verwachting van veel patiënten. Patiëntenfederatie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en RSO Nederland (de vereniging van RSO’s waar Zorgnetoost ook bij is aangesloten) pleiten, namens een grote groep organisaties van voorschrijvers, apothekers en verzekeraars, ervoor om het om te draaien. Wij pleiten voor een ‘opt-out systeem’ waarbij overdracht en uitwisselen van relevante medicijngegevens altijd mogelijk is, mits de patiënt expliciet aangeeft dat niet te willen. Dus een ‘ja, mits-systeem’ in plaats van het huidige ‘nee, tenzij-systeem’ waarbij actieve toestemming vooraf nodig is.
 
Wekelijks worden in Nederland meer dan 1.200 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatiefouten. Bijna de helft hiervan is vermijdbaar: dat zijn ruim 27.000 ziekenhuisopnames per jaar. Dit moet en kan anders!

Zorgnetoost werkt al jaren samen met het zorgveld en de collega’s van andere RSO’s aan goede oplossingen om digitale gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid in de zorg mogelijk te maken. Waaronder op het gebied van medicatie, zoals bijvoorbeeld in het landelijke medicatiemaandag overleg. En regionaal treffen we op dit moment voorbereiding om actief aan de slag te gaan met het landelijke programma #medicatieoverdracht en #Vipppharmacie. Wil je meedenken of heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Lian Schekman – Vree Egberts.